Sąlygos ir taisyklės

1.0 BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šios naudojimosi taisyklės kartu su visomis kitomis papildomomis sąlygomis ir informacija, kuri gali būti teikiama teikiant prekes bei paslaugas (toliau – Taisyklės), yra laikomos tarp UAB „LAURUS IR KO“, įmonės kodas 304796697, Kauno r. sav., Garliava, R. Šliūpo g. 20 Kaunas, kaip elektroninės parduotuvės www.e-laurus.lt ir administratorės (toliau – El. Parduotuvė), ir Jūsų, kaip El. Parduotuvės naudotojo, sudaryta privaloma sutartimi, kuri reglamentuoja Jūsų naudojimąsi bei prekių pirkimą El. Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Jums užsakant ir įsigyjant Bendrovės siūlomas prekes (toliau – Prekės).

1.2 Jums nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo El. Parduotuvėje, jeigu Jūs nesate susipažinę su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinkate. Tais atvejais, kai Jūs nesutinkate su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, Jūs neturėtumėte užsakyti prekių El. Parduotuvėje. Jums El. Parduotuvėje patvirtinus „Aš sutinku su Taisyklėmis bei įsipareigoju jų laikytis“ aktyvia el. žyma (varnele) bus laikoma, jog Jūs susipažinote ir besąlygiškai sutikote su Taisyklėmis. Bendrovė neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiama, jei Jūs iš dalies ar visiškai nesusipažinote su Taisyklėmis, nors Jums tokia galimybė buvo suteikta.
1.3 Jūs turite teisę pirkti Prekes El. Parduotuvėje iš Bendrovės tik laikydamiesi šių Taisyklių ir kitose El. parduotuvės informacijos skiltyse nustatytos tvarkos ir prisiimate visą atsakomybę dėl susipažinimo su šiomis Taisyklėmis kiekvieną kartą, kai perkate El. Parduotuvėje siūlomas Prekes.

1.4 Taisyklės santykiams tarp Jūsų ir Bendrovės pradedamos taikyti nuo to momento, kai Jūs sutinkate su paslaugų teikimo sąlygomis El. Parduotuvėje.
1.5 Prekės šiose Taisyklėse reiškia bet kokias prekes, kurias įmanoma nusipirkti naudojantis El. Parduotuve.
1.6 Bendrovė turi teisę, esant Taisyklių 1.6.1 ir 1.6.2 punktuose nurodytiems pažeidimams, bet kuriuo metu vienašališkai savo nuožiūra laikinai nuo 1 (vienos) iki 3 (trijų) darbo dienų apriboti Jūsų galimybę naudotis El. Parduotuve, jų nepašalinus ar joms kartojantis – nutraukti sutartį, įspėjant Jus apie sutarties nutraukimą prieš 1 (vieną) darbo dieną, jeigu:
1.6.1 Jūs bandote pakenkti Bendrovės, El. Parduotuvės darbo stabilumui, saugumui, trukdyti El. Parduotuve naudotis kitiems klientams, daryti kitokį neigiamą poveikį Bendrovei, jos verslui ir (ar) jos klientams, ar turite kitų nesąžiningų ketinimų;
1.6.2 Jūs pažeidėte esminę sutarties sąlygą ar tai reikalinga siekiant užtikrinti Bendrovės, jos klientų, Jūsų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus.

1.7 Bendrovė, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti El. Parduotuvės veiklą. Apie laikiną ar visišką El. Parduotuvės veiklos nutraukimą Bendrovė informuoja pranešimu El. Parduotuvės puslapyje ir (ar) pranešimais Jūsų registracijos paskyroje. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Bendrovė turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Jums apie užsakymo vykdymo sustabdymą El. Parduotuvės puslapyje ir Jūsų nurodytu el. pašto adresu. Jeigu Jums nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Jūs turite teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdami Bendrovei. Jei Bendrovė laikinai sustabdys arba iš viso nutrauks El. Parduotuvės veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, lieka galioti.

1.8 Bendrovė nėra atsakinga už tai, kad Jūs negalėjote tinkamai pasinaudoti El. Parduotuvės teikiamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų, kurių Bendrovė nebuvo pasitelkusi sutarties vykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės.
1.9 Bendrovė dėl svarbių priežasčių (atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeitimus, esant kitoms svarbioms aplinkybėms, pvz. pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant kitiems objektyviems pagrindams) turi teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisyklių nuostatas, informuodama apie tai Jus El. Parduotuvės puslapyje, jeigu tokie pakeitimai nesukuria papildomų prievolių Jums ar kitaip neapsunkina Jūsų padėties Bendrovės atžvilgiu. Jeigu Taisyklių pakeitimai sukuria papildomas prievoles Jums, apie tokius pakeitimus Bendrovė informuos Jus pranešimais Jūsų registracijos paskyroje nurodytu el. pašto adresu prieš 30 (trisdešimt) dienų iki planuojamų pakeitimų įgyvendinimo. Jums norint pateikti užsakymą būtina susipažinti su atnaujinta Taisyklių versija, kitu atveju sutartis nėra sudaroma. Taisyklių pakeitimai taikomi naujiems užsakymams ir neturi įtakos Jūsų pateiktiems, bet neįvykdytiems užsakymams.
1.10 Bendrovė neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, kurioje nėra pateikiama informacija apie Bendrovės parduodamas Prekes ir Prekių savybes, kitų svetainių padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusius su kompiuteriniais virusais, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per El. Parduotuvėje esančias nuorodas.
2. REGISTRACIJA EL. PARDUOTUVĖJE, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
2.1 Jūs galite pirkti Prekes El. Parduotuvėje sukurdami paskyrą El. Parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.alisokoladine.lt, arba nesukūrę paskyros El. Parduotuvės sistemoje pagal šių Taisyklių reikalavimus.
2.2 Prieš pradedant naudoti El. Parduotuvę Jūs privalote užpildyti registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos asmeninius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, prekių pristatymo adresą bei telefono numerį. Juridinio asmens įgaliotas atstovas pateikia juridinio asmens pavadinimą, PVM mokėtojo kodą, juridinio asmens kodą. Bendrovė taip pat gali nurodyti kitus asmens duomenis, kuriuos turėsite pateikti, kad galėtumėte naudotis El. Parduotuve.
2.3 Jūs esate atsakingi, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jokiais atvejais negalite pateikti neteisingų duomenų ir (arba) duomenų, kurie nėra Jūsų. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos anketoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdami juos atnaujinti. Bendrovė jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitėte ir nepapildėte duomenų jiems pasikeitus, ir įgyja teisę reikalauti iš Jūsų patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
2.4 eigu susikuriate paskyrą Bendrovės El. Parduotuvėje, Jūs privalote susikurti individualius prisijungimo prie El. Parduotuvės paskyros duomenis, juos saugoti paslaptyje ir neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Jūs įsipareigojate nedelsiant informuoti Bendrovę el. paštu eparduotuve@alisokoladine.lt, jeigu prisijungimo prie El. Parduotuvės paskyros duomenys prarandami arba tampa žinomi tretiesiems asmenims. Bendrovė, gavusi Jūsų pranešimą apie prarastus arba tapusius žinomais tretiesiems asmenims Jūsų prisijungimo prie Jūsų El. Parduotuvės paskyros duomenis, įsipareigoja ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas užblokuoti Jūsų prisijungimą prie Jūsų El. Parduotuvės paskyros. Nuostolius, atsiradusius dėl Jūsų nesąžiningų veiksmų, prisijungimo duomenų praradimo ar tretiesiems asmenims pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis dėl Jūsų kaltės, privalote atlyginti Jūs. Bendrovė neatsako dėl Jūsų patirtų nuostolių, kuriuos Jūs patyrėte dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo Jūsų prisijungimo duomenimis ne dėl Bendrovės kaltės.

2.5 Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad, naudojantis kompiuterine, programine ar kitokia įranga, kuria atliekama Jūsų registracija ir/arba jungiamasi prie El. Parduotuvės paskyros, būtų laikomasi visų racionalių saugumo priemonių, įskaitant antivirusines programas, ir esate atsakingas už visas pasekmes, atsiradusias dėl nepakankamos Jūsų kompiuterinių ar kitų sistemų apsaugos. Jeigu buvo pažeistas programinės įrangos ir duomenų, būtinų naudojantis Jūsų El. Parduotuvės paskyra, saugumas, Bendrovė pagal Jūsų prašymą išduoda naują slaptažodį.
2.6 Naudotis El. Parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę El. Parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.
2.7 Sukurdami paskyrą ir (arba) pateikdami užsakymą Jūs besąlygiškai patvirtinate, jog Jūs turite teisę pirkti El. Parduotuvėje.
2.8 Jūs esate atsakingi už veiksmus, atliktus naudojantis El. Parduotuve naudojantis Jūsų sukurta paskyra.
2.9 Asmens duomenų tvarkymas Bendrovės veikloje bei slapukų patalpinimas yra reguliuojamas mūsų www.e-laurus.lt . Jums El. Parduotuvėje patvirtinus „Aš susipažinau su Privatumo politika ir su ja sutinku“ aktyvia el. žyma (varnele) bus laikoma, jog Jūs susipažinote ir besąlygiškai sutikote su privatumo politika.
3. PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS
3.1. Kartu su Jūsų pateiktu Prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Jūsų ir Bendrovės sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis tarp Jūsų ir Bendrovės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs, išsirinkę perkamą(as) prekę(es) ir suformavę prekių krepšelį El. Parduotuvėje, pateikiate duomenis reikalingus sutarčiai sudaryti, užsakymui pristatyti (t.y. pateikiate užsakymo informaciją), pasirenkate apmokėjimo būdą, pažymite aktyvią el. žymą varnele „Aš sutinku su Taisyklėmis ir įsipareigoju jų laikytis“ nuorodą „Užsakyti“ bei Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atliekate apmokėjimą. Bendrovė per protingą terminą, po sutarties sudarymo į Jūsų elektroninę paskyrą išsiunčia patvirtinimą, kad Jūsų užsakymas yra priimtas.
4. TREČIŲJŲ ASMENŲ PASLAUGOS
4.1 Tam, kad Bendrovė gautų Jūsų mokėjimus bei Jums pristatytų nusipirktas Prekes, Bendrovė naudojasi trečiųjų asmenų paslaugomis. Šie asmenys, kurie nėra susiję su Bendrove, vadovaujasi savo pačių taisyklėmis bei sąlygomis.
4.2 Bendrovė jokiais atvejais nėra atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis, jeigu jos nesusijusios su Bendrovės veikla ir sutartinių įsipareigojimų vykdymu. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
5. PREKIŲ UŽSAKYMAS, ATSISKAITYMAS UŽ PREKES
5.1 El. Parduotuvėje Jūs internetu galite pateikti užsakymus bei apsipirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2 Užsakymai Kaune yra tvirtinami kasdien nuo 8 val. iki 17:30 val., išskyrus 11 – 14:30 val. Užsakymai vykdomi pirmadieniais-penktadieniais nuo 8 iki 17:30 val. Išskyrus 11 – 14:30 val.
5.3 Prieš pirkdami Prekę turite įsitikinti, kad Jūs ir/ar Prekę naudosiantys/vartosiantys asmenys nesate alergiški ir/ar toleruojate maisto Prekėje esančias medžiagas. Jeigu prieš perkant bet kokią Prekę iš El. Parduotuvės, Jūs įtariate jai esantys alergiški ar nesate tikri, ar Prekė Jums tinka, turite kreiptis pas savo gydytoją prieš pirkdami ar naudodami bet kokią Prekę. Jeigu panaudota Prekė Jums sukelia alergiją, Jūs turite nustoti naudoti Prekę ir nedelsiant kreiptis į savo gydytoją. Bet kuriuo atveju, Bendrovei pateikus informaciją apie maisto Prekėje esančias alergiją ar netoleravimą sukeliančias medžiagas, Jūs esate visiškai atsakingi už Bendrovės pateiktos informacijos apie maisto Prekėje esančias alergiją ar netoleravimą sukeliančias medžiagas perdavimą Prekę naudojantiems/vartojantiems asmenims ir prisiimate bet kokią riziką dėl kilusios alerginės reakcijos Jums ar kitiems Prekę naudojantiems/vartojantiems asmenims.
5.4 Bendrovė turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią kainą, kurią pasiekus Jūsų užsakymas bus priimtas ir vykdomas.
5.5 Visos prekių kainos El. Parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM. Prekės parduodamos kainomis, galiojančiomis El. Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
5.6 Jūs privalote šių Taisyklių nustatyta tvarka sumokėti už Prekes sutartą kainą, prie kurios pridedamas papildomas Prekių pristatymo mokestis, kuris nurodytas Taisyklių 6 skyriuje. Galutinė mokėtina suma nurodoma prieš paspaudžiant nuorodą „Užsakyti“.
5.7 Apmokėti Prekes galite „Paysera“.
5.8 Jums už Prekes apmokėjus naudojantis el. bankininkyste per aukščiau nurodytus bankus ar tiesiogiai suvedant mokėjimo kortelės duomenis ir užsakytų Prekių negavus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių nebuvo galima nei numatyti, nei išvengti, atlikti mokėjimai grąžinami, tačiau negalite reikalauti netesybų ar nuostolių atlyginimo.
5.9 Jūs įsipareigojate apmokėti užsakymą nedelsiant nuo užsakymo patvirtinimo momento. Užsakymas yra pradedamas vykdyti tik gavus Jūsų pilną apmokėjimą už Prekes ir pristatymą arba patvirtinimą apie atliktą apmokėjimą už prekes ir pristatymą.
5.10 Jums neįvykdžius mokėjimo per nurodytą laiką (2 d.d.), užsakymas anuliuojamas.
6. PREKIŲ PRISTATYMAS/ATSIĖMIMAS
6.1 Bendrovė įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas Prekes nurodytu adresu, vadovaujantis Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
6.2 Jūs, užsakydamas Prekes, galite pasirinkti Prekių pristatymo būdą, t. y. pasinaudoti kurjerio (mūsų arba trečiojo asmens) teikiama Prekių pristatymo paslauga.
6.3 Jūs, užsakymo metu pasirinkę Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigojate nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
6.4 Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Jūsų pateikto užsakymo dydį ir pristatymo vietą:
6.4.1 Prekių pristatymui Kaune yra skaičiuojamas papildomas 5 EUR (su PVM) transportavimo mokestis.
6.1.2 Prekių pristatymui Kauno rajonuose skaičiuojamas papildomas 10 EUR (su PVM) transportavimo mokestis.
6.5 Prekės pristatomos tik Kaune ir Kauno rajonuose.
6.6 Nemokamas pristatymas Kaune perkant nuo 80 EUR, Kauno rajonuose – 120 EUR.
6.7 Jums pateikus užsakymą Kaune ar Kauno rajone, jis pristatomas anksčiausiai prieš 3 darbo dienas, nuo užsakymo (jeigu Bendrovė nenumato išimčių dėl šventinių ar kitų nedarbo dienų) po pilno apmokėjimo. Galimybė pasirinkti konkretų pristatymo laiką yra 8-10 val. ir 13:30 – 17 – 30 val.
6.8 Jūs įsipareigojate Prekes priimti patys arba užsakymo sudarymo metu nurodyti asmenį, kuris atsiims Prekes. Tuo atveju, kai Jūsų El. Parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Jūs ar Jūsų nurodytas gavėjas nerandamas, Bendrovė turi teisę Prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Jūs neturite teisės reikšti Bendrovei bet kokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.9 Bendrovė dėl svarbių aplinkybių, nepriklausančių nuo Bendrovės, kurių negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, negalėdama pristatyti Jūsų užsakytos Prekės, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Jumis ir pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Jums atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Bendrovė įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti Jūsų sumokėtus pinigus Taisyklėse nustatyta tvarka, jei Jūs buvote atlikę išankstinį apmokėjimą už Prekę (-es).
6.10 Bendrovė įsipareigoja pristatyti Prekes Jums laikydamasi Prekių aprašymuose nurodytų terminų. Esant nenumatytų, nuo Bendrovės nepriklausančių ir nekontroliuojamų aplinkybių, kai Prekių pristatymo terminas vėluoja, Bendrovė įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Jumis ir suderinti Prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus. Esant Prekių pristatymo termino vėlavimui, Jūs turite teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Tokiu atveju Bendrovė įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti Jūsų sumokėtus pinigus Taisyklėse nustatyta tvarka, jei Jūs buvote atlikę išankstinį apmokėjimą už Prekę (-es). Ši sąlyga negalioja juridiniams asmenims.
6.11 Jeigu Prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Jūsų kaltės arba dėl nuo Jūsų priklausančių aplinkybių pakartotinai Prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Jūs papildomai sumokate už pakartotinį Prekės pristatymą), o iš anksto už Prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus Prekių užsakymo paslaugos mokestį ir Prekių pristatymo mokestį.
6.12 Visais atvejais Bendrovė atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu Jūs nepriimate užsakytų Prekių ne dėl Bendrovės kaltės (nurodėte neteisingą adresą, nurodytu adresu Jūs ar gavėjas nerandamas, neatsiliepiate į telefono skambutį, ir kt.), už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Jums nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Jūsų kaltės ar dėl nuo Jūsų priklausančių priežasčių.
6.13 Priimdami Prekę (-es) Jūs (ar Jūsų įgaliotas asmuo) privalote patikrinti dalyvaujant Prekę (-es) perdavusiam asmeniui ir įsitinkinti, ar jose nėra akivaizdžių pakuotės pažeidimų, trūkumų ar kitų neatitikimų. Apie pastebėtus trūkumus pažymima Prekės (-ių) priėmimo – perdavimo akte.
6.14 Jūs (ar Jūsų įgaliotas asmuo), priėmę Prekę (-es), privalote nedelsiant patikrinti, ar perduota (-os) Prekė (-ės) atitinka šioje Sutartyje nurodytą Prekės (-ių) asortimentą, kiekį ir kokybę, ar nėra akivaizdžių Prekės (-ių) trūkumų. Pastebėję tokius neatitikimus, Jūs (ar Jūsų įgaliotas asmuo) privalote Taisyklėse nustatyta tvarka informuoti Bendrovę apie pastebėtus akivaizdžius Prekės (-ių) trūkumus ir esant galimybei, išsaugoti Prekės (-ių) pakuotę.
7. PREKIŲ TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
7.1 Kiekvienos Bendrovės parduodamos Prekės savybės yra bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
7.2 Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių Prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Bendrovė įsipareigoja tokias Prekes parduoti Jums taip, kad Jums būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
8. SUTARTIES ATSISAKYMAS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
8.1 Jūs turite teisę atsisakyti El. Parduotuvėje sudarytos sutarties, išskyrus Taisyklių 8.4 punkte numatytas išimtis, pranešdami apie tai Bendrovei raštu iki Prekės pristatymo dienos, taip pat ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Bendrovės nurodytą informaciją Jūs privalote pateikti Bendrovei el. paštu info@e-laurus.lt
8.2 Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Bendrovės nurodytą informaciją, Jūs privalote ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų išsiųsti arba perduoti Prekę šių Taisyklių 8.6 punkte nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka.
8.3 Taisyklių 8.1 punkte numatyta teise galite pasinaudoti tik tuo atveju, Jūs pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
8.4 Jūsų teisė atsisakyti El. Parduotuvėje sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:
8.4.1 sutartims dėl pagal specialius Jūsų nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Jūsų asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Jūsų asmeninėms reikmėms;
8.4.2 sutartims dėl greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
8.4.3 sutartims dėl supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos ar higienos priežasčių;

8.4.4 sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių, spausdintų knygų ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;\
8.4.5 kitais teisės aktuose numatytais atvejais.
8.5 Tinkamos kokybės ne greitai gendančios prekės ar kokybiškos prekės, kurių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas Jums nepatinka, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei Jūs esate nepatenkinti pristatytų greitai gendančių Prekių kokybe (maisto produktai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal Bendrovės nustatytą temperatūrinį rėžimą), į Bendrovę privalote kreiptis ne vėliau kaip per 3 valandas nuo Prekių pristatymo el. paštu: info@e-laurus.lt, Pateikdami pretenziją dėl nekokybiškų Prekių, rekomenduojame pateikti ir gautos nekokybiškos Prekės nuotrauką. Jei Jūs teikiate pretenziją (nusiskundimai dėl nepristatytų, sumaišytų ar pažeistų Prekių), į Bendrovę privalote kreiptis el. paštu: info@e-laurus.lt nedelsiant pastebėjus Prekių neatitikimus. Jeigu pageidaujate, šiame punkte nurodytas Prekes galite grąžinti iškart užsakymą Jums pristačiusiam kurjeriui.
8.6 Grąžinant ar keičiant El. Parduotuvėje įsigytas Prekes, Bendrovė turi teisę reikalauti užpildyti Bendrovės pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.
8.7 Prekės keičiamos ar grąžinamos Bendrovei iš anksto suderinus Prekių grąžinimo laiką ir adresą. Prekių, kurias norite grąžinti arba pakeisti kitomis, atvyks atsiimti kurjeris (mūsų arba trečiojo asmens). Dėl Prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: info@e-laurus.lt
8.7 Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta, būtinai pateikiant Prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Bendrovė turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę sumokėtų pinigų.
8.8 Grąžinus Prekes Taisyklių nustatyta tvarka, Bendrovė įsipareigoja grąžinti Jums sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo grąžinamos Prekės gavimo dienos. Tuo atveju, jeigu grąžinate ar keičiate kokybiškas ir Jūsų užsakymą atitinkančias Prekes, Prekės grąžinimo išlaidos nėra grąžinamos ar kompensuojamos.
8.9 Už priimtas, bet vėliau atsisakytas Prekes sumokėti pinigai visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios sumokėjote už Prekes.
8.10 Bendrovė neatsako už tai, kad El. parduotuvėje esančios prekės savo atspalviu, forma ar kitais parametrais gali nežymiai skirtis nuo realaus prekių dydžio, formų ir atspalvio dėl Jūsų naudojamo vaizduoklio ypatybių (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai šie neatitikimai yra sąlygoti Bendrovės ar su ja susijusių trečiųjų asmenų veiksmų).
9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
9.1 Bet koks turinys, paskelbtas El. Parduotuvėje, yra saugomas autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis ir esant pažeidimui, atitinkamai ginamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, todėl Jūs įsipareigojate intelektinės nuosavybės objektų nenaudoti komerciniais tikslais ar bet kokiais kitais, su Prekių rinkimųsi / įsigijimu / vartojimu nesusijusiais tikslais.
10. INFORMACIJOS SIUNTIMAS
10.1 Bendrovė visus pranešimus patalpina Jūsų El. Parduotuvės paskyroje ir siunčia Jūsų registracijos paskyroje nurodytu el. pašto adresu.
10.2 Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate El. Parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar el. pašto adresu: info@e-laurus.lt

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1 Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
11.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4 Jums manant, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, visų pirma turite raštu ar el. paštu (Bendrovės el.pašto adresas: info@e-laurus.lt kreiptis į Bendrovę nedelsiant, per 2 darbo dienas.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top